STT
Tên văn bản
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Các Quy định của Trung ương về Công tác cán bộ
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
Tuyển dụng viên chức năm 2019
Văn bản quy định tuyển dụng mới
Thay đổi quan trọng về tiền lương và chế độ BHXH từ năm 2018
Hệ thống ISO CVHHQB
chức năng nhiệm vụ
Quy trình TCHC!