BAN LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

 
GIÁM ĐỐC: PHẠM VĂN HÀ
ĐIỆN THOẠI: 0912439787
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: HỒ DUY HOÀN
ĐIỆN THOẠI: 0918744850