BAN LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

 
GIÁM ĐỐC: TRƯƠNG MINH TUẤN
ĐIỆN THOẠI: 0913294485
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ ANH TUẤN
ĐIỆN THOẠI: 0975715716