• 1. Đại diện Hòn La
  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

    

   Trưởng Đại diện: Hồ Ngọc Sơn

   Số điện thoại:0912723994

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

 • 2. Phòng Tổ chức hành chính
  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng: Hồ Duy Hoàn

   Số điện thoại: 0918744850

   Email:duyhoancvhhqb@gmail.com

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

 • 3. Phòng Tài chính Kế toán
  • Nhiệm vụ, quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng (Kế toán trưởng): Cao Thị Hải Yến

   Số điện thoại:0918758416

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

    

 • 4. Phòng Thanh tra - An toàn An ninh hàng hải
  • Nhiệm vụ, quyền hạn:

    

   Phụ trách phòng: Trần Trung Quang

   Số điện thoại: 0932457333

   Email: quangcvQB@gmail.com

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

    

 • 5. Phòng Thanh tra hàng hải
  • Nhiệm vụ, quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

 • 6. Phòng Pháp chế Hàng hải
  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng: Trần Ngọc Lực

   Số điện thoại: 0983564355

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại: Đặng Nhật Quang

   Email: