STT
Tên văn bản
Tải về
Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu bảo hiểm tàu công vụ Phong Nha 01 năm 2023
Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về vị trí làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
Thông tư số 38/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thông tin hàng hải
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Quyết định số 89/QĐ-CHHVN ngày 02/02/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam
Thông tư số 40/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ GTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng hải
Quyết định số 77/QĐ-CHHVN ngày 19/01/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”
Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT " Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”.
Thông tư 18/2022/TT-BGTVT về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VỀ TIÊU CHÍ CẢNG XANH VIỆT NAM
Quyết định phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giao thông tải
Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
Quyết Định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Trang 1 / 3