Thông báo tuyển dụng 2021

Thứ Năm, 30/09/2021, 09:29 GMT+7
        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
           Số:  329 /TB-CVHHQB                                                                          Quảng Bình, ngày  28 tháng 9 năm 2021
      
                                                                                                     
                                                                                                THÔNG BÁO 
Về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình năm 2021
 
    
 Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-CHHVN ngày 30/8/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; Quyết định số 1166/QĐ-CHHVN ngày 30/8/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP;
  Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (sau đây gọi là hợp đồng lao động 68) vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình năm 2021, cụ thể như sau:
I. HÌNH THỨC VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nhu cầu tuyển dụng:
2.1. Số lượng tuyển dụng: 01 viên chức; 01 hợp đồng lao động 68
2.2. Vị trí tuyển dụng: Vị trí việc làm Tài chính kế toán đối với Viên chức; Vị trí Bảo vệ tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình tại Hòn La đối với hợp đồng lao động 68.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 
1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện sau đây:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có phiếu đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.
* Điều kiện tiêu chuẩn riêng:
- Đối với vị trí việc làm Tài chính kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; kiểm toán; kinh tế vận tải biển; kinh tế vận tải thủy; kinh tế đầu tư; kinh tế thương mại; kinh tế ngoai thương; quản trị kinh doanh…
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Đối với vị trí việc làm Bảo vệ: Tốt nghiệp PTTH trở lên.  
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
- Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:
1. Việc xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn, thực hành
2. Phỏng vấn
- Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hàng hải, lĩnh vực tuyển dụng; Kỹ năng hoạt động nghề nghiệp liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển.
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành đối với vị trí việc làm cần tuyển.
3. Thực hành: Kiểm tra thực hành tin học Văn phòng đối với vị trí việc làm cần tuyển.
4. Các trường hợp được miễn kiểm tra môn ngoại ngữ, tin học.
- Miễn kiểm tra ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
 - Miễn kiểm tra thực hành tin học văn phòng trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không thuộc nhóm ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin trở lên.
5. Đối với vị trí bảo vệ: Tổ chức phỏng vấn các nội dung liên quan đến vị trí này.
IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo này.
- Người nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai gian sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng.
2. Tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
2.1. Đối với vị trí việc làm Tài chính kế toán:
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 29/9/2021 (vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần).
+ Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
2.2. Đối với vị trí Bảo vệ:
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 07 ngày, kể từ ngày 29/9/2021 (vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần).
+ Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình hoặc theo đường bưu điện; Địa chỉ: Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; điện thoại liên hệ: 02323.866 853/0918744850- Ông Hồ Duy Hoàn, Trưởng phòng TCHC.
Nội dung thông báo tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình năm 2021 được đăng trên báo Quảng Bình, website: 
http://cangvuhanghaiquangbinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Bảng thông báo của cơ quan.
Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình xin thông báo./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC
- Cục HHVN (để báo cáo);
- Phó giám đốc;                                                                                                                                   (Đã ký)
- Các phòng; Đại diện Hòn La;
- Báo Quảng Bình (để đăng tin);                                                                                                  Nguyễn Đức Tùng
- Website của CVHHQB;
- Bảng thông báo;
- Lưu: VT, TCHC.
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
………………., ngày…… tháng…… năm ……
 
(Dán ảnh 4x6) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………….
Đơn vị dự tuyển (2): ……………………………………….…..
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ………………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3)         Nữ    
Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo:………………………………
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ………….…………… ………………
Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………….….…………………………
Số điện thoại di động để báo tin: …………………… Email……….……………
Quê quán: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………..
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………..
Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: ………….., Cân nặng: ……… kg
Thành phần bản thân hiện nay: ……...…………………………………………..
Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………..
 
II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH
Mối quan hệ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)
 
 
 
III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ
 
 
 
 
 
 
 
IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)
Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác
 
 
 
 
 
 
V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)
Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………
Miễn thi tin học do: ...…………………………………………………………..
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).
Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………
VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.
 
  NGƯỜI VIẾT PHIẾU
    (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.