• 1. Đại diện Hòn La
  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

    

   Trưởng Đại diện: (Phụ trách): Hồ Ngọc Sơn

   Số điện thoại:0912723994

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

 • 2. Phòng Tổ chức hành chính
  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng: Hồ Duy Hoàn

   Số điện thoại: 0918744850

   Email:duyhoancvhhqb@gmail.com

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

 • 3. Phòng Tài vụ
  • Nhiệm vụ, quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng (Kế toán trưởng): Cao Thị Hải Yến

   Số điện thoại:0918758416

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

    

 • 4. Phòng An toàn- An ninh hàng hải
  • Nhiệm vụ, quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng: Lê Hồng Trường

   Số điện thoại: 0973828588

   Email: truongathh@gmail.com

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

    

 • 5. Phòng Thanh tra hàng hải
  • Nhiệm vụ, quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email:

 • 6. Phòng Pháp chế
  • Nhiệm vụ và quyền hạn:

    

   Trưởng Phòng: Trần Ngọc Lực

   Số điện thoại: 0983564355

   Email:

   Phó Trưởng Phòng:

   Số điện thoại:

   Email: