BAN LÃNH ĐẠO CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

 
GIÁM ĐỐC: NGUYỄN ĐỨC TÙNG
ĐIỆN THOẠI: 0912459936
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ ANH TUẤN
ĐIỆN THOẠI: 0975715716